We are PrestaShop 1.7 Ready!!

As of today (2017.01.01), all our modules have been upgraded to supprt PrestaShop 1.7x except a few deprecated moduless.

תנאי שימוש

על-ידי הורדת, באמצעות התוכנה שלנו, מודולים, ערכות נושא, שינויים או הרכישה שירותים הקשורים לתוכנה, מודולים, ערכות נושא או שינויים, באפשרותך לקבל את "תוכנת הסכם הרשיון" נכתב מתחת ב מחייבת מבחינה משפטית באופן.

 

מומלץ לוודא שהמוצרים באתר הדגמה שסופקו לפני רכישת המוצרים.

הסכם רשיון תוכנה

1. זהו הסכם בין מעניק הרשיון לבין ברישיון, להיות מוענק שתשמש את כל התוכנה, מודולים, ערכות נושא, שינויים (בזאת "התוכנה").

2. ברישיון מאשר כי זה רק לא בלעדיות רישיון מוגבל. מעניק הרשיון, נותר הבעלים של כל הכותרות, זכויות ותחומי עניין בתוכנה.

 

3. כל עותק של התוכנה יש להשתמש עבור האתר יצור אחד בלבד, ניתן להשתמש בשרתי לבדיקה. אינך רשאי ליצור עותקים של התוכנה מבלי הראשונה לרכוש רשיונות נוספים המתאימים. רשיון זה אינו מעניק הרשאות כלשהן המשווק.

4. כל התוכנות ניתנים "כמות שהוא", ללא אחריות מסוג כלשהו, בעל פה או בכתב, מפורשת או מכללא, לרבות, אך לא רק, אחריות או תנאים לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת, או אחריות ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו מחברים או מחזיקי זכויות היוצרים בחבות לגבי כל טענה,נזקים או אחריות אחרים, אם במסגרת פעולה חוזה, עוולה או עסקה אחרת, הכרוכים מ, מתוך או בקשר לתוכנה או השימוש או אחר בתוכנה.

5. אנו מספקים 30 יום תמיכה טכנית ללא תשלום עם התוכנה שלנו שנרכשו מהאתר שלנו, אבל הוא תמיד ייעוץ חינם. לאחר 30 יום, אם תפנו עדיין בכל בעיה, ננסה לסווג אותו תמורת תשלום סמלי דנו באופן אישי עם כל לקוח בהתאם למורכבות.

אם התוכנה הקשורים לאותה גירסה של PrestaShop שופרו מאז יום רכשת, תהיו זכאים לקבלת max פעמיים של שדרוג חינם בתוך 1 (אחד) שנה מיום הרכישה, כל עוד מחירי התוכנות נשארים זהים. אם מחירי של מודולים או mods הקשורות לאותה גירסה של PrestaShop שונו, יהיה עליך לשלם ההפרש. לאחר 1 (אחד) שנה מיום הרכישה, יהיה עליך לשלם כמות קטנה של דמי שדרוג בתוספת הפרש המחיר, אם אתה בוחר upgrade.

6. כל תוכנות הם מוצרים הניתנים להורדה. פעם אחת downlaoded ברישיון או בתוכנת, הם אינם זכאים לקבלת החזר כספי אלא אם כן יש לפגמים עם התוכנה לא להיות מתוקנים על-ידי מעניק הרשיון.

7. ברישיון מסכים להגן על זכויותיהם לפצות מעניק הרשיון, להחזיק מעניק הרשיון ועובדיה מפני כל תביעות, תביעות, נזקים, תלונות או הוצאות הקשורות או התוצאה של ברישיון עסק בפעולות.

8. Licensor יש את הזכות לסיים את זה בהסכם הרשיון של ברישיון הזכות כדי להשתמש בתוכנה זו על כל הפרה חומרים על-ידי ברישיון.

9. ברישיון מסכים לחזור מעניק הרשיון או להשמיד את כל העותקים של התוכנה לפסילת הרישיון.

10. זה הסכם הרשיון הוא ההסכם כולו, בלעדי בין מעניק הרשיון ברישיון לגבי תוכנה זו. הסכם רשיון זה מחליף והיא מחליפה כל משאים ומתנים קודמים, עסקה והסכמים בין מעניק הרשיון ברישיון לגבי תוכנה זו.

11. הסכם רשיון זה כפוף לחוק אונטריו קנדה שחלים על חוזים אונטריו קנדה.

12. זה הסכם הרשיון תקף ללא החתימה של מעניק הרשיון. הוא הופך להיות אפקטיבית על קודמות של החתימה של ברישיון או של ברישיון השימוש בתוכנה.